Verklaring moderne slavernij en mensenhandel

Verklaring moderne slavernij en mensenhandel

Deze verklaring is afgelegd in overeenstemming met paragraaf 54 van de Modern Slavery Act 2015 die bedrijven verplicht elk jaar een verklaring op te stellen met de stappen die ze hebben genomen om ervoor te zorgen dat hun bedrijf en toeleveringsketens slavernijvrij zijn. 
 
Deze verklaring is gepubliceerd op de website van Urschel International Limited in overeenstemming met paragraaf 54(7) van de Modern Slavery Act 2015. Een link naar dit document is direct zichtbaar op de startpâgina van het bedrijf.   
 
Onder de term 'moderne slavernij' vallen slavernij, erfdienstbaarheid, dwang- en verplichte arbeid en mensenhandel. Het omvat het uitoefenen van eigendom over een persoon, iemand dwingen of bedreigen om werk te verrichten dat deze persoon niet vrijwillig zou doen, het bieden van loon- en arbeidsvoorwaarden die onder de wettelijk vastgestelde minimumnormen vallen (zelfs als de personen daarmee instemmen), en het regelen of faciliteren van andermans reis met het oog op uitbuiting (zelfs wanneer de persoon toestemming geeft voor de reis). 
 
Urschel International Limited neemt sterk stelling tegen slavernij en mensenhandel en zet zich in voor ethische handel.
 
Wij verzetten ons tegen alle vormen van slavernij en mensenhandel en geven deze verklaring af om de stappen uiteen te zetten die wij zullen ondernemen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten en toeleveringsketen vrij zijn van slavernij en mensenhandel. 
 

Over ons 

Wij zijn een onderneming die voedselsnijmachines produceert en verkoopt aan voedselverwerkende en gerelateerde bedrijven. 
 
Ons moederbedrijf is Urschel Laboratories Inc., gevestigd in de Verenigde Staten.
 
Onze jaaromzet inclusief dat van onze dochterondernemingen bedraagt iets meer dan £ 36 miljoen. 
 
Urschel International Limited heeft zeven dochterondernemingen, die ook voedselsnijmachines verkopen. Deze dochterondernemingen zijn gevestigd in Polen, Frankrijk, Argentinië, Spanje, Nederland, Zwitserland en Duitsland. Het betreft de volgende bedrijven:
Urschel International Polska Sp. z.o.o. 
SCI Urschel Laboratoires 
Urschel LatinoAmerica, S.R.L 
Urschel Espana S.L, 
Urschel B.V. 
Urschel AG 
Urschel Deutschland GmbH 

Deze verklaring wordt afgegeven namens Urschel International Limited en de dochterondernemingen.

Onze toeleveringsketens zijn hoofdzakelijk als volgt samengesteld:
 • Ons moederbedrijf in de Verenigde Staten vertegenwoordigt 80% tot 90% van onze toeleveringsketen - het levert de overgrote meerderheid van de onderdelen en snijapparatuur (aan ons en aan onze dochterondernemingen).
Het overige deel van de toeleveringsketen bestaat uit:
 • Leveranciers van nieuwe en gereviseerde onderdelen, gereedschappen en motoren
 • Elektrische onderdelen en bedradingsinstallatie, en
 • fabrieken van plaatstaal.
Het belang dat wij hechten aan ethische handel

Deze verklaring geeft aan hoe belangrijk wij het vinden dat wij ethisch en integer handelen in al onze zakelijke relaties en effectieve systemen en controlemaatregelen implementeren en opleggen om ervoor te zorgen dat er nergens in ons bedrijf of in onze toeleveringsketens slavernij of mensenhandel plaatsvindt. 
 
Ons beleid inzake slavernij en mensenhandel 
 
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij of mensenhandel is in onze toeleveringsketens of in enig onderdeel van ons bedrijf. We doen er alles aan ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke relaties en implementeren en handhaven effectieve systemen en controles om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel nergens in onze toeleveringsketens plaatsvinden. 
 
We tolereren geen enkele vorm van slavernij en mensenhandel. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze toeleveringsketen en aannemersbestand onze waarden naleeft, hebben we een nalevingsprogramma voor de toeleveringsketen opgesteld. 
 
Verder, en als onderdeel van ons beleid om het risico van moderne slavernij en mensenhandel te verminderen, nemen we stappen om potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketens te herkennen en te beoordelen en onze toeleveringsketens te bewaken. 
 
Om het risico op slavernij en mensenhandel binnen onze toeleveringsketen vast te stellen en te monitoren, kunnen wij het volgende ondernemen:
 • Leveranciers doorlichten om ons ervan te verzekeren dat zij ethische handelspraktijken nastreven voordat wij bestellingen plaatsen bij nieuwe leveranciers. 
 • Antislavernij- en mensenhandelbepalingen opnemen in onze contracten met leveranciers. 
 • Waar nodig worden nieuwe en bestaande leveranciers ter plaatse bezocht om de naleving van onze normen voor ethisch transparante toeleveringsketens te garanderen. 
 • Er kan aan leveranciers worden gevraagd om ons de stappen te melden die zij nemen om de moderne slavernij uit te bannen en wij kunnen hen vragen om hun eigen beleid inzake slavernij en mensenhandel te herzien. 
 • Onze leveranciers vragen om een schriftelijke bevestiging dat geen enkele uitzendkracht wordt uitgebuit in de zin van slavernij of mensenhandel.  
 • Ons moederbedrijf heeft ook aan ons bevestigd dat het zich inzet voor ethische arbeidspraktijken. 
Uitzendkrachten
 • Wij nemen alleen uitzendkrachten in dienst via gerenommeerde uitzendbureaus die zich houden aan ons antislavernij- en mensenhandelbeleid.
 • Alle uitzendkrachten moeten op de eerste dag dat ze bij ons werken een document ondertekenen.   Deze overeenkomst bevestigt dat de uitzendkracht niet onmenselijk wordt behandeld door het uitzendbureau en geeft informatie over hoe men bezorgdheid kan uiten.    
 • Om te garanderen dat er geen dwang-, slaven- of kinderarbeid wordt verricht, controleren lijnmanagers tijdens het inwerken van een uitzendkracht of hij/zij ouder is dan 16 jaar, geen wervingskosten heeft betaald om het werk te verkrijgen, niet zijn/haar paspoort heeft moeten inleveren en de vrijheid heeft om het uitzendbureau te verlaten wanneer hij/zij dat wil.  
Klanten 
 • Wij werken nauw samen met onze grootste klanten om ervoor te zorgen dat wij ons houden aan alle arbeidspraktijken en -procedures die worden vermeld in hun audits, inclusief hun systemen die zijn gericht op het beperken van de risico's op slavernij en mensenhandel. 
Medewerkers
 • Alle nieuwe medewerkers worden rechtstreeks aangesteld en er wordt gecontroleerd of zij gerechtigd zijn om in het Verenigd Koninkrijk te werken. 
 • Er vindt geen dwang-, slaven- of onvrijwillige arbeid plaats.
 • Alle overwerk vindt plaats op vrijwillige basis. 
 • Alle werknemers krijgen training om ervoor te zorgen dat ze begrijpen hoe ze moderne slavernij en mensenhandel kunnen herkennen en welke stappen ze kunnen nemen om (a) het risico op slavernij en mensenhandel te verminderen en (b) vermoedelijke slavernij en mensenhandel te melden. 
Training
 • Om ervoor te zorgen dat de risico's op moderne slavernij en mensenhandel binnen onze toeleveringsketens en activiteiten in hoge mate bekend zijn, zullen wij onze medewerkers trainen. 
 • Wij kunnen onze zakenpartners ook vragen hun medewerkers en leveranciers te trainen.
 • We erkennen dat training een fundamentele manier is om het bewustzijn te vergroten. De training die we geven, maakt vaak deel uit van een introductieproces voor nieuwe werknemers om hen te helpen de houding van de organisatie ten aanzien van slavernij en mensenhandel te begrijpen, en we doen er alles aan bijscholing te geven tijdens hun dienstverband. 
Straffen bij overtreding
 • Als wordt vastgesteld dat een leverancier betrokken is bij enige vorm van moderne slavernij, dan kan, afhankelijk van de ernst van de overtreding, het contract of met onmiddellijke ingang of op de verlengingsdatum worden beëindigd. 
 • Als wordt vastgesteld dat een medewerker in strijd met een van onze beleidsregels heeft gehandeld, of op de hoogte is van of heeft nagelaten melding te maken van een verdenking van moderne slavernij binnen ons bedrijf of onze toeleveringsketens of dit heeft gedoogd, zal de disciplinaire procedure van het bedrijf op hem/haar van toepassing zijn.
 • Als wordt vastgesteld dat een uitzendbureau zich in enige vorm inlaat met moderne slavernij, zal de samenwerking worden beëindigd.
Onze effectiviteit in het bestrijden van slavernij en mensenhandel
 • We gebruiken de volgende prestatie-indicatoren (KPI's) om te meten hoe effectief we zijn geweest om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel in geen enkel deel van ons bedrijf of onze toeleveringsketens plaatsvinden:
 
Bijhouden van een register met alle nieuwe leveranciers en een overzicht van alle uitgevoerde controles.
Eventuele klachten van onze medewerkers registreren, bewaken en opvolgen via onze klachten-/klokkenluidersprocedures.
Bijhouden van een register met en de resultaten van bezoeken aan leveranciers.
Bijhouden van een register met alle leveranciers en instanties waarmee we de relatie beëindigen vanwege inbreuken op de wetsregels tegen moderne slavernij.
 
Deze verklaring over slavernij en mensenhandel is opgesteld in verband met paragraaf 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de verklaring van onze groep over slavernij en mensenhandel voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2019. 
Het werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 20 juli 2020 in overeenstemming met paragraaf 54(6) van de Modern Slavery Act 2015. 
Richard Cranefield
director
URSCHEL INTERNATIONAL LIMITED